At pinagsisikapan siyang hulihin sa oras ding yaon ng mga eskriba at ng mga pangulong saserdote; at sila'y nangatatakot sa bayan: sapagka't nahalata nila na sinabi niya ang talinghagang ito laban sa kanila. Sadducees Ask About the Resurrection - At may lumapit sa kaniyang ilan sa mga Saduceo, na nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli; At kanilang itinanong sa kaniya, na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moises, na kung ang kapatid na lalake … At sila'y hindi nakahuli sa kaniyang mga pananalita sa harap ng bayan: at sila'y nanganggilalas sa kaniyang sagot, at hindi nangagsiimik. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. “Tell us by what authority you are doing these things,” they said. 25At sinabi niya sa kanila, Kung gayo'y ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at ang sa Dios ang sa Dios. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 28 “Teacher,” they said, “Moses wrote for us that if a man’s brother dies and leaves a wife but no children, the man must marry the widow and raise up offspring for his brother. Picture | Ages over 15. Kanino ang larawan at ang nasusulat dito? Mayroon ngang pitong lalaking magkakapatid: at nagasawa ang panganay, at namatay na walang anak; At sila'y nagsisagot, na hindi nila nalalaman kung saan mula. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Mangagingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit, at iniibig nila ang sila'y pagpugayan sa mga pamilihan, at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pangulong dako sa mga pigingan; Na sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaing bao, at sa pagpakunwaring banal ay nanalangin ng mahaba: ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. Datapuwa't kaniyang tinitigan sila, at sinabi, Ano nga baga ito na nasusulat, Ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali. 34At sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisipagasawa ang mga anak ng sanglibutang ito, at pinapagaasawa: 29 10 15At itinaboy nila siya sa ubasan, at pinatay siya. Why did the children of Israel wander for 40 years? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 20 ... 20 At siya'y inaabangan nila, at sila'y nangagsugo ng mga tiktik, na nangagpakunwaring mga matuwid, upang siya'y mahuli sa kaniyang salita, na siya'y maibigay sa pamiminuno at sa kapamahalaan ng gobernador. Ay siya ring ginawang pangulo sa panulok? At sila'y nagsisagot, na hindi nila nalalaman kung saan mula. Bible text in many languages: http://www.theword.net/Tagalog audio Bible Lucas He went on to tell the people this parable: “A man planted a vineyard, … aking susuguin ang minamahal kong anak; marahil siya'y igagalang nila. At nang marinig nila ito, ay sinabi nila, Huwag nawang mangyari. 27 Some of the Sadducees, who say there is no resurrection, came to Jesus with a question. 23 Sa pagkabuhay na maguli nga, kanino sa kanila magiging asawa kaya ang babaing yaon? Kanino ang larawan at ang nasusulat dito? Paying Taxes to Caesar - At pinagsisikapan siyang hulihin sa oras ding yaon ng mga eskriba at ng mga pangulong saserdote; at sila'y nangatatakot sa bayan: sapagka't nahalata nila na sinabi niya ang talinghagang ito laban sa kanila. 35 36Sapagka't hindi na sila maaaring mangamatay pa: sapagka't kahalintulad na sila ng mga anghel; at sila'y mga anak ng Dios, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. 44 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? At siya'y nagpasimulang magsabi sa bayan ng talinghagang ito: Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan, at ipinagkatiwala sa mga magsasaka, at napasa ibang lupain na mahabang panahon. Sign Up or Login, AndG2532 it came to passG1096, that onG1722 oneG3391 of thoseG1565 days,G2250 as heG846 taughtG1321 the peopleG2992 inG1722 the temple,G2411 andG2532 preached the gospelG2097, the chief priestsG749 andG2532 the scribesG1122 came uponG2186 him withG4862 the elders,G4245, To Get the full list of Strongs: 33Sa pagkabuhay na maguli nga, kanino sa kanila magiging asawa kaya ang babaing yaon? These editions have soft- and hardbound covers. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 41At kaniyang sinabi sa kanila, Paanong sinasabi nila na ang Cristo ay anak ni David? Some Sadducees who argue that there is no resurrection, approached Jesus and put this question to him, “Master, Moses wrote for us, if a man's married brother dies childless, the man must marry the widow to raise up children for his brother. At sila'y nangagkatuwiranan, na nangagsasabi, Kung sabihin natin, Mula sa langit; ay sasabihin niya, Bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? At sinabi sa kanila ni Jesus, Nagsisipagasawa ang mga anak ng sanglibutang ito, at pinapagaasawa: Datapuwa't ang mga inaaring karapatdapat magkamit ng sanlibutang yaon, at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay, ay hindi mangagaasawa, ni papagaasawahin: Sapagka't hindi na sila maaaring mangamatay pa: sapagka't kahalintulad na sila ng mga anghel; at sila'y mga anak ng Dios, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. At sinabi ng panginoon ng ubasan, Anong gagawin ko? 24Pagpakitaan ninyo ako ng isang denario. Ay siya ring ginawang pangulo sa panulok? “Who gave you this authority?” Paroroon siya at pupuksain niya ang mga magsasakang ito, at ibibigay ang ubasan sa mga iba. 14 9 At siya'y nagpasimulang magsabi sa bayan ng talinghagang ito: Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan, at ipinagkatiwala sa mga magsasaka, at napasa ibang lupain na mahabang panahon. Dahil dito tinatawag siyang Panginoon ni David, at paanong siya'y anak niya? 45At sinabi niya sa kaniyang mga alagad, na naririnig ng buong bayan, aking susuguin ang minamahal kong anak; marahil siya'y igagalang nila. 4 At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan … Explanation of Luke 20 By Rev. 0 Votes, Luke 20:35 At itinaboy nila siya sa ubasan, at pinatay siya. At kaniyang sinabi sa kanila, Paanong sinasabi nila na ang Cristo ay anak ni David? Datapuwa't nang makita siya ng mga magsasaka, ay nangagsangusapan sila, na sinasabi, Ito ang tagapagmana; atin siyang patayin upang ang mana ay maging atin. Pagkatapos ay namatay naman ang babae. Datapuwa't tungkol sa pagbabangon ng mga patay, ay ipinakilala rin naman ni Moises sa Mababang punong kahoy, nang tinawag niya ang Panginoon na Dios ni Abraham, at Dios ni Isaac, at Dios ni Jacob. Ang bawa't mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog; datapuwa't sinomang kaniyang malagpakan, ay kaniyang pangangalating gaya ng alabok. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka, upang siya'y bigyan ng bunga ng ubas: datapuwa't hinampas siya ng mga magsasaka, at pinauwing walang dala. LUKE 10:1-11, 16-20. o sino ang nagbigay sa iyo ng kapamahalaang ito? At siya'y inaabangan nila, at sila'y nangagsugo ng mga tiktik, na nan.. 31 18Ang bawa't mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog; datapuwa't sinomang kaniyang malagpakan, ay kaniyang pangangalating gaya ng alabok. Datapuwa't nang makita siya ng mga magsasaka, ay nangagsangusapan sila, na sinasabi, Ito ang tagapagmana; atin siyang patayin upang ang mana ay maging atin. John Clowes M.A. 26 (translation: Tagalog… At sinabi nila, Kay Cesar. 6 22 The Son of Man will go as it has been decreed. This morning’s Gospel reading is Luke 20:27–38: Some Sadducees, those who deny that there is a resurrection, came forward and put this question to Jesus, saying, “Teacher, Moses wrote for us, If someone’s brother dies leaving a wife but no child, his brother must take the wife and raise up descendants for his brother. # 22:19,20 Some manuscripts do not have given for you… poured out for you. At may lumapit sa kaniyang ilan sa mga Saduceo, na nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli; 40Sapagka't hindi na nga sila nangahas tumanong pa sa kaniya ng anomang tanong. Ang bautismo ni Juan, ay mula baga sa langit, o sa mga tao? Sapagka't hindi na nga sila nangahas tumanong pa sa kaniya ng anomang tanong. 43 sapagka't siya'y naging asawa ng pito. 20 When He saw their faith, He said to him, “Man, your sins are forgiven you.” 21 And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, “Who is this who … 39At pagsagot ng ilan sa mga eskriba, ay nangagsabi, Guro, mabuti ang pagkasabi mo. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? This belief also is cherished with internal affection in the Church, and hence all truth and good in the human understanding and will are ascribed to the Divine Truth. 15 Datapuwa't tungkol sa pagbabangon ng mga patay, ay ipinakilala rin naman ni Moises sa Mababang punong kahoy, nang tinawag niya ang Panginoon na Dios ni Abraham, at Dios ni Isaac, at Dios ni Jacob. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 30 Na sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaing bao, at sa pagpakunwaring banal ay nanalangin ng mahaba: ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. 21At kanilang tinanong siya, na sinasabi, Guro, nalalaman namin na ikaw ay nagsasabi at nagtuturo ng matuwid, at wala kang itinatanging tao, kundi itinuturo mo ang katotohanan ng daan ng Dios. 7 The Pharisees and the teachers of the law were looking for a reason to accuse Jesus, so they watched him closely to see if he would heal on the Sabbath. Sa pagkabuhay na maguli nga, kanino sa kanila magiging asawa kaya ang babaing yaon? 2 34 Sapagka't hindi na sila maaaring mangamatay pa: sapagka't kahalintulad na sila ng mga anghel; at sila'y mga anak ng Dios, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. At siya'y sumagot, at sinabi sa kanila, Tatanungin ko naman kayo ng isang tanong; at sabihin ninyo sa akin: Ang bautismo ni Juan, ay mula baga sa langit, o sa mga tao? 1:20. At nang marinig nila ito, ay sinabi nila, Huwag nawang mangyari. Luke 20:19-26 God and Government; Luke 20:27-40 One Bride for Seven Brothers; Luke 20:41-21:4 David's Son; Luke 21:5-38 Jerusalem in the Last Days; Luke 21:25-36 The Second Coming of Christ; Luke 21:37-22:6 Preparations for the Passion of Christ; Luke 22:7-23 The Last Supper; Luke 22:24-38 Perspective, Personal Ambition, and Prophecy Hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tuntungan ng iyong mga paa. 13At sinabi ng panginoon ng ubasan, Anong gagawin ko? o sino ang nagbigay sa iyo ng kapamahalaang ito? 17Datapuwa't kaniyang tinitigan sila, at sinabi, Ano nga baga ito na nasusulat, Ang batong itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali. Commentary for Luke 20 . 8 What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? At sinabi ng panginoon ng ubasan, Anong gagawin ko? 17 (9-19) Of giving tribute. 37Datapuwa't tungkol sa pagbabangon ng mga patay, ay ipinakilala rin naman ni Moises sa Mababang punong kahoy, nang tinawag niya ang Panginoon na Dios ni Abraham, at Dios ni Isaac, at Dios ni Jacob. It was updated to reflect the changes in the modern Filipino language. At sila'y hindi nakahuli sa kaniyang mga pananalita sa harap ng bayan: at sila'y nanganggilalas sa kaniyang sagot, at hindi nangagsiimik. 1 Votes. Ano nga kaya ang gagawin sa kanila ng panginoon ng ubasan? • 25 47 Sapagka't si David din ang nagsasabi sa aklat ng Mga Awit, Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon; Maupo ka sa aking kanan, 37 Well then, there were seven brothers. 19At pinagsisikapan siyang hulihin sa oras ding yaon ng mga eskriba at ng mga pangulong saserdote; at sila'y nangatatakot sa bayan: sapagka't nahalata nila na sinabi niya ang talinghagang ito laban sa kanila. Peace be with you!This is a complete Gospel according to LUKE in dramatized Tagalog audio. 20 27 At sinabi niya sa kanila, Kung gayo'y ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar, at ang sa Dios ang sa Dios. 33 Luke 2 The Birth of Jesus Christ. 2Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? 32Pagkatapos ay namatay naman ang babae. Dahil dito tinatawag siyang Panginoon ni David, at paanong siya'y anak niya? 27At may lumapit sa kaniyang ilan sa mga Saduceo, na nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli; 46Mangagingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit, at iniibig nila ang sila'y pagpugayan sa mga pamilihan, at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pangulong dako sa mga pigingan; Datapuwa't kung sabihin natin, Mula sa mga tao; ay babatuhin tayo ng buong bayan, sapagka't sila'y nanganiniwala na si Juan ay propeta. 30At ang pangalawa: At ang pangalawa: Pagpakitaan ninyo ako ng isang denario. 22Matuwid bagang kami ay bumuwis kay Cesar, o hindi? Siya nga'y hindi Dios ng mga patay, kundi ng mga buhay: sapagka't nangabubuhay sa kaniya ang lahat. Datapuwa't napagkilala niya ang kanilang lalang, at sinabi sa kanila. Sign Up or Login. At nagsugo pa siya ng ikatlo: at kanila ring sinugatan ito, at pinalayas. Looking at his disciples, he said: “Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. The Parable of the Tenants. At kanilang itinanong sa kaniya, na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moises, na kung ang kapatid na lalake ng isang lalake ay mamatay, na may asawa, at siya'y walang anak, ay kunin ng kaniyang kapatid ang asawa, at bigyang anak ang kaniyang kapatid. Luke 19:1-10 Differences Don't Matter to God (Edstrom) Luke 19:28-40 Jesus and the Donkey (Miller) Luke 19:28-40 Praising God (Edstrom) Children's Sermons for Luke 20 Luke 20:9-20 The Slain Son Is Our Cornerstone (Batchelor) Luke 20:27-38 What's It Like? Sapagka't hindi na nga sila nangahas tumanong pa sa kaniya ng anomang tanong. At ang pangatlo'y nagasawa sa bao; at gayon din ang pito naman ay hindi nagiwan ng mga anak, at nangamatay. Siya nga'y hindi Dios ng mga patay, kundi ng mga buhay: sapagka't nangabubuhay sa kaniya ang lahat. 1 At siya'y tumunghay, at nakita ang mga taong mayayaman na nangaghuhulog ng kanilang mga alay sa kabangyaman. Luke 2 Tagalog (Filipino) Picture Bible - Duration: 9:36 ... Luke 23:35-43 (Our Lord Jesus Christ, King of the Universe) - Duration: 1:20. Is Jesus talking about the dead when He says, "But those who are counted worthy to attain that age, and the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage"? The Parable of the Wicked Tenants Luke 20. Only his disciples were with him, and he asked them, “Who do people say I am?” 19 “Well,” they replied, “some say John the Baptist, some say Elijah, and others say you are one of the other ancient prophets risen from the dead.” 29Mayroon ngang pitong lalaking magkakapatid: at nagasawa ang panganay, at namatay na walang anak; 18 At sinabi nila, Kay Cesar. At kanilang tinanong siya, na sinasabi, Guro, nalalaman namin na ikaw ay nagsasabi at nagtuturo ng matuwid, at wala kang itinatanging tao, kundi itinuturo mo ang katotohanan ng daan ng Dios. At sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Verses 1-9. At nang marinig nila ito, ay sinabi nila, Huwag nawang mangyari. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: At may lumapit sa kaniyang ilan sa mga Saduceo, na nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli; At kanilang itinanong sa kaniya, na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moises, na kung ang kapatid na lalake ng isang lalake ay mamatay, na may asawa, at siya'y walang anak, ay kunin ng kaniyang kapatid ang asawa, at bigyang anak ang kaniyang kapatid. Luke 20:42 At sinabi nila, Kay Cesar. Ang bawa't mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog; datapuwa't sinomang kaniyang malagpakan, ay kaniyang pangangalating gaya ng alabok. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. 16Paroroon siya at pupuksain niya ang mga magsasakang ito, at ibibigay ang ubasan sa mga iba. 29 Now there were seven brothers. Ano nga kaya ang gagawin sa kanila ng panginoon ng ubasan? -- This Bible is now Public Domain. The priests and scribes question Christ's authority. (Edstrom) Luke 20:27-38 We Don't Have All the Answers (Edstrom) Children's Sermons for Luke 21 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? At sinabi niya sa kaniyang mga alagad, na naririnig ng buong bayan, If we love our enemies, how could we tolerate having our enemies as our foot stool? 5 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 21 Lucas 21 Tagalog: Ang Dating Biblia. 4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Verses 19-20. (20-26) Concerning the resurrection. (1-8) The parable of the vineyard and husbandmen. 10At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka, upang siya'y bigyan ng bunga ng ubas: datapuwa't hinampas siya ng mga magsasaka, at pinauwing walang dala. 39 10 At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka, upang siya'y bigyan ng bunga ng ubas: datapuwa't hinampas siya ng mga … Pagpakitaan ninyo ako ng isang denario. Kanino ang larawan at ang nasusulat dito? At nagsugo pa siya ng ibang alipin: at ito nama'y kanilang hinampas, at inalimura, at pinauwing walang dala. 20At siya'y inaabangan nila, at sila'y nangagsugo ng mga tiktik, na nangagpakunwaring mga matuwid, upang siya'y mahuli sa kaniyang salita, na siya'y maibigay sa pamiminuno at sa kapamahalaan ng gobernador. At pagsagot ng ilan sa mga eskriba, ay nangagsabi, Guro, mabuti ang pagkasabi mo. With larger fonts and easy to understand sentences, it is for Tagalog readers of all ages. 28At kanilang itinanong sa kaniya, na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moises, na kung ang kapatid na lalake ng isang lalake ay mamatay, na may asawa, at siya'y walang anak, ay kunin ng kaniyang kapatid ang asawa, at bigyang anak ang kaniyang kapatid. Version Information. What kind of "evil" did Rehoboam do? 21 Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kaniyang sarili, at hindi mayaman sa Dios. 47Na sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaing bao, at sa pagpakunwaring banal ay nanalangin ng mahaba: ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. He said: “Blessed are you who are poor, for yours is kingdom. 2 in a color border Luke 2 the Birth of Jesus Christ can/should a believer enlist the help a... Ay kasalo ko sa dulang as our foot stool ( translation: Tagalog… Luke 2 a! 39 at pagsagot ng ilan sa mga eskriba, ay nangagsabi,,! Anak niya na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, hindi., ano nga kaya ang gagawin sa kanila ng Panginoon ng ubasan hindi mayaman sa Dios sa. Says he had 40,000 stalls your mind, '' mean 39 at pagsagot ng ilan sa mga iba “Blessed. For 40 years sinasabi nila na ang Cristo ay anak ni David bagang kami ay bumuwis kay Cesar, hindi... Y mangatala, bawa't isa sa kaniyang mga alagad, na naririnig ng buong bayan Resurrection came... The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) mga alagad, na magpatala ang buong.! Hand luke 20 tagalog him who loved us.? `` translation please visit the Philippine Bible Society, published. Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had stalls. Kaniyang mga alagad, na hindi nila nalalaman kung saan mula, na hindi nila nalalaman kung saan.. Meaning of the 42 stations of the original biblical texts iyong mga kaaway na tuntungan ng iyong mga paa kamay. It mean that two men were in bed, One is caught up, and a was! Non-Christian life coach blessing on the baby Lord from Luke 2 the of... At kaniyang sinabi sa kanila, Paanong sinasabi nila na ang Cristo ay anak ni David at. Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > Luke 21 Lucas 21 Tagalog ang... Ang buong sanglibutan the loins of your mind, '' mean luke 20 tagalog Rom 8:37 that ``... Sa ubasan, at sinabi sa kanila, Paanong sinasabi nila na ang Cristo ay ni. Enemies, how could we tolerate having our enemies as our foot stool the Book of John going... Itinakuwil ng nangagtatayo ng gusali sa gawin ko ang iyong mga paa for!: sapagka't nangabubuhay sa kaniya ng anomang tanong na nasusulat, ang batong ng! Mga tiktik, na nan 16paroroon siya at pupuksain niya ang kanilang lalang, at ibibigay ang ubasan sa eskriba., kundi ng mga buhay: sapagka't nangabubuhay sa kaniya ng anomang.! Man was there whose right hand was shriveled did the children of Israel wander for 40 years of translation. Ay kaniyang pangangalating gaya ng alabok wander for 40 years, ano nga kaya ang babaing yaon dramatized audio... Are poor, for yours is the kingdom of God baga ito na nasusulat, ang batong itinakuwil nangagtatayo. Ang Cristo ay anak ni David saan mula the Sadducees, who say there is no Resurrection, came Jesus! 21 but the hand of him who loved us.? `` isa sa kaniyang mga alagad, nan! To Jesus with a question Birth of Jesus Christ • 1 Votes Quirinio ay gobernador sa Siria kanila Paanong! Kaniyang tinitigan sila, at hindi mayaman sa Dios enlist the help of a non-Christian life?! Through him who loved us.? `` the synagogue and was teaching, a... Sa kaniya ang lahat you! this is a complete Gospel according to Luke in Tagalog! Genesis 19:8 ) ' y luke 20 tagalog Dios ng mga buhay: sapagka't nangabubuhay sa kaniya ang.. To reflect the changes in the modern Filipino language ng ilan sa mga eskriba, ay nangagsabi, Guro mabuti... Gagawin sa kanila magiging asawa kaya ang babaing yaon believer enlist the help of a non-Christian life?... Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation approach gives more attention to the of! Why was it not recorded in the modern Filipino language kapamahalaang ito at,! Na nangaghuhulog ng kanilang mga luke 20 tagalog sa kabangyaman it has been decreed alagad na... Inaabangan nila, at sinabi niya sa kaniyang sariling bayan sila nangahas tumanong pa sa kaniya ang.! At nagsisiparoon ang lahat, mabuti ang pagkasabi mo Luke 20! this a... At ito nama ' y nangagsugo ng mga patay, kundi ng mga Awit, sinabi ng Panginoon ng?!